پکیچ های استفاده از سامانه آزمون پلاس
شما در حال مشاهده تعرفه های برگزاری آزمون تستی (چهارگزینه ای ) می باشید. لازم به ذکر است برگزاری آزمون آنلاین تشریحی در سامانه آزمون پلاس در حال حاضر رایگان می باشد و نیازی به خریداری پکیچ برگزاری آزمون نمی باشد.
صد دانش آموز-آزمون
 • 100 سکه
 • معادل 100 دانش آموز-آزمون
 • 112,000 تومان
 • 96,000 تومان
دویست دانش آموز-آزمون
 • 200 سکه
 • معادل 200 دانش آموز-آزمون
 • 220,000 تومان
 • 186,000 تومان
پانصد دانش آموز-آزمون
 • 500 سکه
 • معادل 500 دانش آموز-آزمون
 • 530,000 تومان
 • 450,000 تومان
هزار دانش آموز-آزمون
 • 1,000 سکه
 • معادل 1,000 دانش آموز-آزمون
 • 1,020,000 تومان
 • 870,000 تومان
دو هزار دانش آموز-آزمون
 • 2,000 سکه
 • معادل 2,000 دانش آموز-آزمون
 • 1,960,000 تومان
 • 1,680,000 تومان
پنج هزار دانش آموز-آزمون
 • 5,000 سکه
 • معادل 5,000 دانش آموز-آزمون
 • 4,700,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
ده هزار دانش آموز-آزمون
 • 10,000 سکه
 • معادل 10,000 دانش آموز-آزمون
 • 8,200,000 تومان
 • 7,000,000 تومان