برای مدیریت مطالب :

ابتدا وارد پنل مدیریت خود شوید سپس از از منوی اصلی، گزینه مطالب را انتخاب نمایید.

  • مطالب :  مشاهده لیست مطالب

در این قسمت می توانید لیستی از مطالب خود را مشاهده کنید و با استفاده از کلید افزودن مطلب جدید، مطلب جدید به صفحه اختصاصی خود اضافه نمایید.

  • دسته بندی :  مشاهده دسته بندی های صفحات و مطالب 

در این قسمت می توانید لیستی از دسته بندی های مطالب خود را مشاهده کنید و با استفاده از کلید افزودن دسته جدید، دسته بندی جدیدی ایجاد نمایید. 

به صورت پیشفرض دو دسته بندی برای صفحه اختصاصی موجود است

  1. دسته بندی صفحات (قابل مشاهده در منوی اصلی صفحه اختصاصی)
  2. دسته بندی مطالب (قابل مشاهده در آرشیو مطالب صفحه اختصاصی ) 

و دسته بندی جدید می توانید زیرمجموعه یکی از این دو باشد.

  • مرتب سازی : مرتب سازی دسته بندی صفحات و همچنین صفحات وبسایت در منوی اصلی صفحه ی اختصاصی

توجه نمایید که در مرتب سازی،  صفحات و دسته بندی صفحات موجود هستند و دسته بندی های مطالب وبسایت شامل مرتب سازی نمی شوند.